linux删除一定时间内的文件数据

find 路径 -mtime +时间 -type f -name "文件名" -exec rm -rf {} \;
  • 路径:绝对路径
  • -mtime:单位是天
  • -mmin:单位是分钟
  • +时间:整数
  • -type f:格式是文件
  • -type d:格式是文件夹
  • -name “文件名”:文件名支持通配符。例如”*.exe”表示所有.exe后缀的文件
  • rm -rf:删除命令
  • {} \; :固定格式
0 0 投票数
文章评分
订阅评论
提醒

0 评论
内联反馈
查看所有评论